ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ទំព័រដើម / ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

១. គោលបំណង

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកស្រី រស់ យ៉ាណា ប្រធាននៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងចេះដឹកនាំសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះធ្វើការរៀបចំកម្មវិធី ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលជាការរួមចំណែកក្នុងស្មារតីរបស់សាលា និងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ ដែលក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស គឺជាសំឡេងរួមនៃសិស្សានុសិស្សរបស់សាលារៀនក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ គំនិត ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ សហគមន៍ផ្សេងៗដែលពុំមានឱកាសតាមរយៈគម្រោងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។

២. ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនេះឡើង គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីសហគមន៍នៃ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលជាសំឡេងរួមមួយនៃសិស្សានុសិស្សជាមួយការងារគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសហគមន៍ និងការប្រមូលមូលនិធិដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ និងការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពរបស់សាលារៀន។

៣. រចនាសម្ព័ន្ធ

៤. តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ក. ប្រធាន

ខ. អនុប្រធាន

គ. តំណាងសាខា

ឃ. សមាជិកក្រុម

ង. ដំណើរការក្រុម

ច. ក្លិប

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស (AIS Student Council) មានតួនាទីសម្របសម្រួលទៅលើក្លិបចំនួន០៥៖

លើសពីនេះទៀត ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សមានការប្រតិបត្តិនៅតាមសាខាទាំង០៦ របស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានដូចជា សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) សាខាទួលគោក សាខាចាក់អង្រែ សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារថ្មី នឹងសាខាជ្រោយចង្វារ។ នាថ្ងៃអនាគតសាលារៀននឹងមានការបើកក្លិបសិក្សាផ្សេងៗទៀត។

៥. អត្ថប្រយោជន៍