ប្រធាន និងអនុប្រធានផ្នែក

អ្នកស្រី ស៊ូ សុជាតា

ប្រធានបណ្ណារក្ស

លោកស្រី គង់ ស្រីនីន

ប្រធានផ្នែកចំណូល

អ្នកស្រី លួន ស្រីទូច

ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា

លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ

ប្រធានសន្តិសុខ

លោក និន សុខរង្ស៊ី

នាយកវេជ្ជសាស្ត្រ