គ្រូបឋមសិក្សា

ទំព័រដើម / គ្រូបឋមសិក្សា

ការសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សា ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទទួលបានការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ សិក្សាសង្គម គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត សកម្មភាពពិសោធន៍ បណ្ណាល័យ កុំព្យូទ័រ ច្បាប់ចរាចរណ៍ និងភាសាអង់គ្លេស។ ក្រៅពីនេះ សាលាបានបន្ថែមជូនប្អូនៗនូវកម្មវិធីជាច្រើនប្រភេទដូចជា សិល្ប: គំនូរ ភេ្លង របាំ កីឡា និងជំនាញបំណិនគេហកិច្ច។
សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានជំនាញយ៉ាងពិសេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សឱ្យស្របនឹងការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកគាត់ ជាមួយលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងសម្បូរបែបដូចខាងក្រោម៖