ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្តីពីការសង្កេតផ្លែឈើ

ទំព័រដើម / ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្តីពីការសង្កេតផ្លែឈើ

ថ្ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្តីពីការសង្កេតផ្លែឈើ ធ្វើបទបង្ហាញដោយអ្នកគ្រូ តង់ ​ក្រឹម។ គោលបំំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីឱ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនល្អៗនិងទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗ។ សកម្មភាពការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន!