ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស

ទំព័រដើម / ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំ​ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស។ គោលបំំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីឱ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនល្អៗនិងទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗ។ សកម្មភាពការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន!