ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី9 ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តពុទ្ធគិរីភក្តីកម្ពុជា

ទំព័រដើម / ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី9 ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តពុទ្ធគិរីភក្តីកម្ពុជា